INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

 

  
ZASADY PRZYJĘCIA 

 

Kto i w jaki sposób może ubiegać się o skierowanie do ŚDS

Uczestnikami zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świebodzicach mogą być osoby

  • z zaburzeniami psychicznymi,

  • niepełnosprawne intelektualnie,

W obydwu tych przypadkach wyłącza się osoby czynnie uzależnione od środków psychoaktywnych.

Najłatwiejszym sposobem ubiegania się o miejsce jest bezpośredni kontakt osób zainteresowanych i ich rodzin z naszym Środowiskowym Domem Samopomocy – ul. Parkowa 4 w Świebodzicach

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świebodzicach (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie), dołączając:

  • Wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzicach

  • Zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu,

  • Zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych, 

  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,

 


PLIKI DO POBRANIA:


 

    

     |  do góry  |